THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO KỲ THI JLPT 7/2017

1.Các môn thi và thời gian thi

Bạn có thể xem bảng dưới đây, trong đó có 3 phần:

言語知識(文字・語彙・文法): Tri thức tiếng nói (Chữ, Từ vựng, Ngữ pháp)

読解: Đọc hiểu

聴解: Nghe nắm bắt

(分: Phút)

Cấp N1 và N2 thi kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp) và đọc hiểu là phổ biến. Còn N3, N4, N5 thì chia khiến 2 phần: Phần 1 là kiến thức ngôn ngữ gồm chữ, từ vựng; Phần 2 là kiến thức tiếng nói về ngữ pháp và đọc hiểu.

Các đơn vị quản lý trong khoảng N5~N1 đều có thi nghe hiểu riêng.

2. Điểm số các phần thi

Điểm các phần thi JLPT như trong bảng sau:

Các phần thi đều có tổng điểm trong phạm vi 0 ~ 180, trong đó:

* Cấp N1, N2, N3:

Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): 0 ~ 60

Đọc hiểu: 0 ~ 60

Nghe nắm bắt: 0 ~ 60

* Cấp N4, N5:

Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp) – Đọc hiểu: 0 ~ 120

Nghe nắm bắt: 0 ~ 60

3. Thế nào là thi đậu kỳ thi JLPT?

* N1:

Điểm tổng: Trên 100 điểm (Tối đa: 180)

Điểm tri thức ngôn ngữ (Chữ, từ vị, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

Điểm nghe nắm bắt: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

* N2:

Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180)

Điểm tri thức tiếng nói (Chữ, từ vị, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

Điểm đọc nắm bắt: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

* N3:

Điểm tổng: Trên 95 điểm (Tối đa: 180)

Điểm kiến thức tiếng nói (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

* N4:

Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180)

Điểm tri thức tiếng nói & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120)

Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

* N5:

Điểm tổng: Trên 80 điểm (Tối đa: 180)

Điểm tri thức tiếng nói & Đọc nắm bắt: Trên 38 điểm (Tối đa: 120)

Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

 

Chú ý : Khác với cách tính điểm đậu k thi JLPT trước đây (chỉ cần tổng điểm của tất cả các phần thi lớn hơn hoặc bằng mức điểm đậu), cách tính điểm đậu của kỳ thi mới này khác ở chỗ ngoài yêu cầu tổng điểm phải lớn hơn hoặc bằng mức điểm đậu, còn yêu cầu điểm thành phần của mỗi phần thi phải lớn hơn mức điểm sàn (Ví dụ: Điểm sàn của đọc hiểu là 19 điểm. Nếu điểm đọc hiểu của bạn dưới 19 điểm thì dù tổng điểm các phần thi của bạn lớn hơn mức điểm đậu thì bạn vẫn bị tính là trượt)

Đăng lúc 14 June, 2017
zalo