LỘ TRÌNH GIÚP  BẠN GIAO TIẾP THÀNH THẠO SAU 6 THÁNG THAM GIA HỌC TẠI SAKAE

LỘ TRÌNH GIÚP BẠN GIAO TIẾP THÀNH THẠO SAU 6 THÁNG THAM GIA HỌC TẠI SAKAE

Học phí: 5.850.000₫

Học phí so sánh: 7.400.000₫