Đáp Án  kỳ thi tiếng Nhật JLPT N2 T12/2022 (bản tham khảo)

Đáp Án  kỳ thi tiếng Nhật JLPT N2 T12/2022 (bản tham khảo)

Kiến thức ngôn ngữ Từ Vựng Ngữ pháp

問題1:24123

問題2:14322

問題3:431

問題4:3341241

問題5:23124

問題6:11324

問題7:21121 43213 34

問題9:Bao gồm thứ tự điền sao ①3214 ②2413 ③1423 ④3241 ⑤2134

問題9:2314

Đọc Hiểu

問題10:43312

問題11:23 33 41 13

問題12:14

問題13:424

問題14:32

Nghe Hiểu

問題1:31243

問題2:323134

問題3:33142

問題4:23132 13312 1

問題5:424

⛔️問題1:

警備:けいび

世間:せけん

刺激:しげき

勇ましい:いさましい

外す:はずす

⛔️問題2

俳優:はいゆう

欲:よく

世間:せけん

等しいい: ひとしい

⛔️

頑固 : cứng đầu

中断 tạm dừng, gián đoạn

打ち合わせ meeting, họp

ベテラン: người nhiều kinh nghiệm

荒れる biển động

⛔️

貴団体

現制度

⛔️

テクニック = 技術

用心深い Ông/ chú có tính cẩn thận trên tàu

NHẬT NGỮ SAKAE SẼ KHAI GIẢNG KHÓA N2 SAU TẾT, MỤC TIÊU LẤY BẰNG N2 THÁNG 7/2023 

🌺IB TƯ VẤN : https://m.me/51586198849675

Đăng lúc 05 December, 2022
zalo